A N U N Ţ

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Mihai Viteazul, nr. 11, județul Satu Mare,  prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară, în perioada următoare, activităţi specifice de recrutare a candidaţilor pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2017, astfel:

I.Instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne:

      1. Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza’’- București;

      2. Școala de Agenți de Poliție,,Vasile Lascăr’’- Câmpina;

      3. Școala de Agenți de Poliție,,Septimiu Mureșan’’- Cluj-Napoca;

   

II.Instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații care școlarizează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne: 

      1. Universitatea Națională de Apărare,,Carol I’’;

      2. Academia Tehnică Militară - București;

      3. Academia Forțelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu’’- Sibiu;

      4. Institutul Medico-Militar - București;

      5. Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre ,,Basarab I’’- Pitești;

      6. Academia Națională de Informații,,Mihai Viteazul’’- București;

      7. Academia Navală „Mircea cel Bătrân”;

      8. Școala Militară de Maiștri Militari și a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”.

 

NUMĂR DE LOCURI

 

Locurile aprobate pentru sesiunea 2017, la instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sunt următoarele:

a)Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”- învăţământ superior

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de licenţă/ specializarea

Forma de învăţământ

Nr. locuri/ beneficiar

Din care

Romi

Ma-ghiari

Alte min. 

FACULTATEA DE POLIŢIE

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Ordine şi siguranţă publică

Frecvenţă

290

270 IGPR

6

5

3

1 SIE

-

-

-

14 ANP

5 ANP –RM

Frecvenţă redusă

(personal MAI – agenți/subofițeri, maiștri militari)

50

38 IGPR

-

-

-

7 IGPF

5 IGJR

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

Drept

Drept

Frecvenţă

115

 

-

-

-

Drept

Drept

Distanţă

100 taxă

Personal MAI

-

-

-

Științe Administrative

Administrație Publică

Frecvență

100 taxă

Personal civil

-

-

-

                   

 

b)Instituţii de învăţământ superior ale M.Ap.N. şi S.R.I. - învăţământ cu frecvenţă

Nr. crt.

Instituţia de învăţământ

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de licență/ specialitatea militară

Durata studiilor

Total locuri

1.

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Facultatea de Comandă şi

Stat Major

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Logistică

3 ani

2

2.

Academia Forţelor TerestreNicolae Bălcescu”

Facultatea de

Științe Militare

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Managementul organizației – Artilerie și rachete

3 ani

2

22

Managementul organizației - Auto

1

Managementul sistemelor de comunicații militare – Comunicații și Informatică

3

Facultatea de

Management Militar

Management economico-financiar - Finanţe-contabilitate

12

Ştiinţe administrative

Administrație publică - Intendenţă

4

3.

Academia Tehnică Militară

Facultatea de Mecatronică și Sisteme Integrate de Armament

Inginerie de armament, rachete şi muniţii

Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului

4 ani

2

38

Materiale energetice și apărare CBRN

5

Inginerie genistică

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare

4

Ingineria autovehiculelor

Blindate, automobile şi tractoare

4

Inginerie civilă

Construcții şi fortificații

2

Inginerie geodezică

Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezică

4

Facultatea de Sisteme Electronice Militare

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Echipamente şi sisteme electronice militare

5

Comunicații pentru apărare și securitate

3

Ingineria sistemelor

Ingineria și securitatea sistemelor informatice militare

5

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate națională

4

4.

Institutul Medico - Militar

Sănătate

Medicină generală

6 ani

5 DM

5.

Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Facultatea de Inginerie Marină

Inginerie marină și navigație

Navigație, hidrografie și echipamente navale

4 ani

4

4

6.

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”

Facultatea de Informații

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Psihologie-informaţii

3 ani

 

 

9

14

Facultatea de

Studii de Intelligence

Studii de securitate şi informaţii

 

5

                 

 

c)Şcoli postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne - învăţământ cu frecvenţă

Calificarea/ specialitatea

Unitatea de învățământ

Nr. locuri/ beneficiar

Romi

Alte min.

Agent de poliţie

ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE

„VASILE LASCĂR” CÂMPINA

554

500 IGPR

14

8

7 DRPCIV

-

-

10 DGP

37 SIE

ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE

„SEPTIMIU MUREŞAN” CLUJ-NAPOCA 

150

150 IGPR

6

3

 

 

d)Şcoli postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale (maiştri militari)- învăţământ cu frecvenţă

Nr. crt.

Instituţia de învăţământ

Specialitatea/ specializarea

Nr. locuri

Total

 1.  

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”

Armament şi instalaţii de lansare

2

 

12

 

Auto

2

Geniu

1

Construcţii

1

Tehnică de comunicaţii

2

Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii

2

Intendență

2

 1.  

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”

Artilerie navală și antiaeriană

2

14

Timonier și tehnică de navigație navală

4

Comunicații navale și observare semnalizare

2

Motoare și instalații electrice navale

6

           

 

Locurile scoase la concursurile de admitere la instituțiile de învățământ care formează personal pentru M.A.I. sunt comune pentru femei și bărbați.

 

Activitățile privind procedura de admitere sunt structurate în trei etape, după cum urmează:

 

ETAPA 1 de selecție – se realizează la unitățile care au recrutat candidații și, presupune organizarea și desfășurarea examinării medicale și a evaluării psihologice;

ETAPA a II-a de selecție – eliminatorie, se realizează la instituțiile de învățământ și, presupune organizarea și desfășurarea contravizitei medicale și verificarea aptitudinilor fizice;

ETAPA A III-a de selecție – presupune organizarea și desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor.

 

DEPUNEREA CANDIDATURII

 

 • Recrutarea candidaților pentru admiterea la unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I.[1]și M.Ap.N se realizează potrivit reglementărilor în vigoare, în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate, potrivit organizării administrativ-teritoriale şi specialităţii pentru care optează fiecare candidat, conform ofertei educaționale.
 • Recrutarea candidaților pentru admitere la instituții de învățământ superior ale M.A.I., M.Ap.N. și S.R.I. – forma de învățământ cu frecvență se realizează potrivit reglementărilor în vigoare, în raport de domiciliul/reședința candidatului înscris/ă în cartea de identitate, potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialității pentru care optează, conform ofertei educaționale.
 • Recrutarea personalului M.A.I pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Poliţie - programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă se realizează potrivit reglementărilor în vigoare, în raport de domiciliul/reședința candidatului înscris/ă în cartea de identitate, oferta educațională, categoria de personal și unitatea de proveniență din cadrul M.A.I..

Pentru candidații la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Poliţie - programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă – locurile IGPR, structurile de recrutare din județul de domiciliu/reședință vor constitui dosarul de recrutare numai în situația în care candidatul prezintă Raportul personal aprobat și întocmit conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr. 2 la prezentul anunț.

 • Personalul din aparatul central2 al I.G.P.R., personalul școlilor de agenți de poliție și al centrelor de perfecționare din cadrul I.G.P.R., precum și personalul încadrat în structurile aparatului central și subordonate M.A.I. (inclusiv structurile de protecție internă, anticorupție, regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor, pașapoarte, evidența persoanelor, imigrări, etc.) – se adresează serviciului de resurse umane din cadrul D.G.P.M.B/I.P.J., în condițiile precizate mai sus.

Având în vedere cele de mai sus, se vor adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare candidaţii care au domiciliul/reședința în judeţul Satu Mare.

 

A. ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

– FORMA CU FRECVENŢĂ -

 

A 1. Condiţii şi criterii specifice privind recrutarea candidaţilor

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţii de învăţământ superior ale M.A.I, M.Ap.N şi S.R.I şi unităţi de învăţământ postliceal ale M.A.I şi M.Ap.N., forma de învăţământ cu frecvenţă, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

a)să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c)să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d)să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e)să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f)să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g)să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

h)să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i)să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j)să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k)să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l)să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m;

m)să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

n)să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

o)să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

A 2. Condiții suplimentare

Candidații pe locurile M.A.I. la alte instituții de învățământ militare trebuie să îndeplinească și criteriul de vârstă de 27 de ani împliniți în anul participării la concursul de admitere.

Suplimentar condiţiilor şi criteriilor prevăzute mai sus, persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” trebuie să îndeplinească inclusiv criteriile de recrutare și selecționare mediatizate prin oferta publică de școlarizare a Serviciului Român de Informații, care este disponibilă la adresa http://animv.ro/licenta.

Pentru dovedirea diferitelor aptitudini specifice sunt parcurse probe eliminatorii suplimentare de către:

a)candidații la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” efectuează examinarea medicală specială la Centrul de Medicină Navală Constanța.

 1. candidații înscriși pe locurile M.A.I. la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” susțin proba psihotehnică la sediul unității de învățământ postliceal în perioada 07 - 08 august 2017, potrivit graficului concursului de admitere care este disponibil la adresa http://ncoacademy.ro.

Avizele eliberate de structurile specializate cu mențiunea apt/promovat se introduc în dosarele de recrutare.

Candidații etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun o adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

  A 3. Înscrierea candidaţilor

Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere se vor primi începând cu data de 21.04.2017 şi până la data de 26.05.2017 (candidaţii care optează pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I, M.Ap.N şi S.R.I, precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N), respectiv până la data de 21.07.2017 (candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I). 

 

Data limită, până la care candidaţii vor depune la dosarul de recrutare documentele necesare pentru finalizarea acestuia, este 09.06.2017 pentru instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naţionale și S.R.I., 23.06.2017 pentru Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, iar pentru şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne termenul este 18.08.2017.

Modelele cererilor de înscriere la concursurile de admitere sunt ataşate anunţului:

Anexa nr. 3 – cerere de înscriere la concursul de admitere la instituțiile de învățământ postliceal și superior, altele decât Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

Anexa nr. 4cererea cerere de înscriere la concursul de admitere la Academia de Poliţie – învăţământ cu frecvenţă.

Candidaţii care participă la concursul de admitere la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” completează cererea tip de participare la concursul de admitere, adresată rectorului Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” – al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 5.

Opţiunea candidatului, consemnată în cererea de participare la concurs şi transmisă instituţiei de învăţământ de către I.P.J. Satu Mare, în tabelul nominal cu datele candidaţilor recrutaţi, nu poate fi schimbată.

Dosarul de recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere în instituţii de învăţământ superior ale M.A.I, M.Ap.N şi unităţi de învăţământ postliceal ale M.A.I şi M.Ap.N, curs cu frecvenţă, se constituie din următoarele acte şi documente: 

 1. cererea de înscriere (se va completa conform modelului primit de la structura de resurse umane);
 2. curriculum vitae – Europass (CV) – Anexa nr. 10;
 3. copia diplomei de bacalaureat, a foii matricole. Excepție de la prezentarea actului de studii la recrutare fac candidații promoției 2017, care depun adeverință3 eliberată de instituția de învățământ la care au susținut examenul de bacalaureat. În situația în care până la data stabilită pentru completarea/transmiterea dosarelor de recrutare la unitățile de concurs, candidații nu pot intra în posesia adeverinței eliberată de liceu din care să rezulte faptul că au promovat examenul de bacalaureat, depun la dosarul de recrutare o adeverință eliberată  de liceu din care să reiasă faptul că sunt înscriși la sesiunea de bacalaureat 2017, precum și copia după foaia matricolă.
 4. copii ale următoarelor documente:
 • act de identitate şi certificat de naştere pentru candidat;

                    şi, dacă este cazul,

 • carnet de muncă/certificat stagiu de cotizare şi/sau alte acte doveditoare care să ateste vechimea în muncă;
 • livret militar;
 • certificat de căsătorie;
 • certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil;
 • hotărâri judecătoreşti privind starea civilă;

 

Pentru toate acestea se vor aduce şi actele originale, în vederea confruntării

 1. autobiografia (se va scrie de mână, personal de către candidat, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări, conform modelului din Anexa nr. 11);
 2. tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (conform modelului din Anexa nr. 12);
 3. un plic cu o fotografie color mărimea 9x12 și o fotografie color tip buletin de identitate (mărimea 3/4);
 4. fişa medicală - tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne - concluzionată de medicul-şef al Centrului Medical Judeţean Satu Mare al M.A.I., exemplar original;
 5. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 6);
 6. avizul psihologic (se introduce în dosar de către poliţistul recrutor, după efectuarea evaluării şi comunicarea rezultatelor de către structurile abilitate, numai pentru candidaţii declaraţi "admis");
 7. un dosar plic.

 

Având în vedere prevederile art. 142 alin. (6) – (63) din Legea educației naționale nr.2/2011, candidații declarați ”admis” la concursul de admitere la o instituție de învățământ superior din cadrul MAI, care au beneficiat de un program de studii universitare finanțate de la bugetul de stat, integral sau parțial și doresc să beneficieze de dreptul de a urma un alt program de studii universitare în cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare pentru a fi înmatriculați în anul I de studii la instituțiile de învățământ superior, vor face dovada achitării contravalorii studiilor, sau, după caz, vor depune la instituția de învățămât o declarație din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenție de la bugetul de stat pentru alt program de studii universitare de licență.

________________

3 În adeverința eliberată de liceu se menționează notele obținute la probele de examen, media generală de bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

 

Absolvenții de liceu ai promoției 2017 nu au obligația depunerii declarației din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenție de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licență.

Beneficiarii măsurilor prevăzute de Ordinul M.A.I nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi şi de Ordinul M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, suplimentar depun la dosarul de recrutare şi documentele solicitate de actele normative menţionate, în fotocopie (vezi secțiunea „Recrutarea şi selecţia copiilor aflaţi în întreţinerea poliţiştilor răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă şi a copiilor personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu” din prezentul anunț)

Candidaţii care participă la concursul de admitere la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” trebuie să-şi constituie două dosare de recrutare astfel: 

a)un dosar de recrutare conţinând documentele prevăzute la punctele a-k enumerate mai sus (referitoare la componenţa dosarului de recrutare pentru forma de învăţământ cu frecvenţă la alte instituţii de învăţământ superior şi postliceal), la care se adaugă:

1. cererea tip de înscriere la concursul de admitere, adresată rectorului Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” - în copie certificată pentru conformitate cu originalul și semnată de către personalul cu atribuţii de recrutare (Anexa nr.5);

2. cererea tip de înscriere la concurs (model prevăzut în Anexa nr. 3).

            Dosarul se păstrează la I.P.J. Satu Mare, în situaţia în care candidatul este declarat „ADMIS”, în caz contrar, acesta se restituie candidatului.

 

b) un dosar de recrutare care se înaintează la D.M.R.U – I.G.P.R, până la data de 23.06.2017, care va fi depus la instituţia de învăţământ superior şi care cuprinde următoarele documente:

1. cererea tip de înscriere la concurs, adresată rectorului Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” (Anexa nr. 5 ) în original;

2. copie după diploma de bacalaureat şi foaia matricolă aferentă, sau pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017, adeverinţa4 însoţită de situaţia şcolară;

3. în situaţia în care candidaţii au absolvit anterior studii liceale în instituţii acreditate de învăţământ preuniversitar din străinătate, vor prezenta la înscriere dovada echivalării acestor studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, din cadrul M.E.N, în condiţiile legii;

4. copie a certificatului de naştere;

5. copie a cărţii de identitate;

6. copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui pentru cei care şi-au schimbat numele;

7. copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

8. trei fotografii color 3/4;

9. fişa medicală şi analizele M.R.F. şi V.D.R.L.;

10. un dosar plic. 

 

         Candidaţilor înscrişi la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” li se va aduce la cunoştinţă, în timp util, de către un reprezentant al D.M.R.U – I.G.P.R., data depunerii dosarelor de recrutare constituite pentru instituţia de învăţământ, aceştia fiind obligaţi să se prezinte la data comunicată, la sediul I.G.P.R., având asupra lor suma de 100 lei reprezentând taxa de înscriere şi cartea de identitate.

_____________

4 În adeverința eliberată de liceu se menționează notele obținute la probele de examen, media generală de bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

 

B. ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

               Condiţii, criterii specifice şi alte aspecte privind recrutarea personalului M.A.I. pentru învăţământul superior – forma cu frecvenţă redusă

 

Candidaţii pentru admiterea pe locurile aprobate la programul de studii universitare de licenţă ”Ordine şi siguranţă publică” al Facultăţii de Poliţie din Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii şi criterii specifice de recrutare:

a) să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

b) la data înscrierii să aibă o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor M.A.I, în calitate de agent de poliţie, subofițer sau maistru militar;

c) să nu fie puşi la dispoziţie ori să nu fie suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau ale art. 27^25 lit. a) și b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

d) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

Dacă până în momentul înmatriculării intervine una din situațiile prevăzute la punctele c) și d), înmatricularea nu se realizează.

 

Candidaților pentru locurile aprobate la frecvența redusă nu li se aplică criteriul privind înălțimea minimă prevăzută la art. 6 alin. (4) lit. a) din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 140/2016, respectiv la art. 7 alin. (1) lit. b) din Anexa 2 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016.

 

Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere se vor primi începând cu data de 21.04.2017 şi până la data de 26.05.2017. Modelul de cerere pentru Academia de Poliţie – învăţământ cu frecvenţă redusă este Anexa 7.

            Data limită, până la care candidaţii vor depune la dosarul de recrutare documentele necesare pentru finalizarea acestuia, este 23.06.2017. 

 

              Dosarul de recrutare

Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de admitere în Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, programul de studii universitare de licență „Ordine și siguranță publică” forma de învățământ cu frecvență redusă, pe locurile I.G.P.R., indiferent de beneficiar se constituie cu actele și documentele prevăzute în actele normative interne privind activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I. și ale dispozițiilor D.G.M.R.U. –M.A.I., respectiv cu documentele solicitate în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, în facultățile Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2017, după cum urmează:

a)raportul privind solicitarea de înscriere la concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Poliție, forma de învățământ cu frecvență redusă sesiunea 2017, aprobat și transmis în copie conformă cu originalul, de către structura de resurse umane în a cărei competență de gestiune se află candidatul( personalul din structurile I.G.P.R. va depune raportul al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 1, la prezentul anunț; personalul încadrat din structurile aparatului central și subordonate M.A.I. va depune raportul al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul anunț);

b)cerere de înscriere la concursul de admitere, înregistrat la secretariatul unității cu atribuții de recrutare; personalul care nu face parte din unitatea care efectuează recrutarea trebuie să aibă și aprobarea comandantului/șefului la care este încadrat;

c)documentele în original care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului (diploma de bacalaureat și foaia matricolă a studiilor liceale). Acestea vor fi multiplicate în prezența candidatului, aspect ce va fi certificat prin semnătură de către persoana care asigură xerocopierea documentului și de către candidat. Dacă în dosarul de recrutare candidatul depune o copie legalizată după documentele de studii, acestea vor fi acceptate fără a fi necesar realizarea unor xerocopii;

d)autobiografia și tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului;

e)copie după cartea de identitate (pentru cei care și-au schimbat numele – copie legalizată după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui);

f)copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum și, după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă;

 

Pentru documentele prevăzute la punctele e) și f) se vor aduce şi actele originale, în vederea confruntării.

 

g)

h)avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care  rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;

i)adeverința privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare, eliberată de structura de resurse umane a unității în care sunt încadrați candidații, sau, după caz, structurile care asigură gestiunea resurselor umane pentru respectivele unități;

j)o copie a borderoului, conformă cu originalul, pentru candidații declarați „promovat” de către o comisie de verificare a aptitudinilor fizice constituită prin ordin/dispoziție de zi a unității în care sunt încadrați;

k)două fotografii color ¾ cm pe suport hârtie (în ținută civilă) având menționate pe verso datele conform cerințelor stabilite în regulamentul de admitere al instituției de învățământ (numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal);

l)curriculum vitae – Europass;

m)declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare.

 

Candidații din structurile subordonate nemijlocit I.G.P.R. (structurile BCCO, SCCOPM, BOS, SRPT, SPTM, UTAI, BAMS Delta Dunării, Serviciul de Psihosociologie, Protecția Datelor cu Caracter Personal, Serviciul Administrativ, Biroul Pază Instituțională și Control acces), cu opțiunea Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliție – programul de studii universitare de licență/specializarea „Ordine și Siguranță Publică”, forma de învățământ cu frecvență redusă, vor susține proba de verificare a aptitudinilor fizice la Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, unitatea de recrutare având obligația de înștiința candidații cu privire la data și ora susținerii probei de evaluare a aptitudinilor fizice.

Verificarea aptitudinilor fizice ale candidaților se realizează la unitatea în care sunt încadrați candidații, iar probele și baremele se stabilesc potrivit Ordinului M.A.I.  nr. 154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI, cu modificările şi completările ulterioare, pentru categoria de solicitare fizică „Normală”, în raport de grupa de vârstă, distinct pentru bărbaţi şi femei.

Candidații urmează să fie evaluați de către o comisie care va fi constituită prin dispoziție la nivelul unității. În cazul candidaţilor declaraţi „PROMOVAT”, o copie a borderoului, conformă cu originalul, se transmite structurii de recrutare  şi se introduce în dosarul candidatului.

Unitățile de recrutare5 sau, după caz, structurile6 care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitățile unde sunt încadrați candidații, eliberează o adeverință privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare prevăzute la art. 6 alin. (8) din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. precum  şi referitor la rezultatul evaluării aptitudinilor fizice.

                Examinarea medicală și evaluarea psihologică se realizează potrivit calendarului stabilit de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare.

__________

5 Unitățile de recrutare eliberează pentru candidații proprii și pentru candidații din structurile S.R.P.T, S.P.T.M.

6 D.M.R.U. – I.G.P.R. eliberează adeverința pentru candidații din structurile BCCO, SCCOPM, BOS, UTAI, BAMS, Serviciul de Poliție Delta Dunării, Serviciul de Psihosociologie, Compartimentul Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Serviciul Administrativ, Biroul Pază Instituţională şi Control Acces) și pentru candidații din structurile aparatului central al I.G.P.R.

INFORMAȚII DE INTERES PENTRU TOȚI CANDIDAȚII

 

 1. Examinarea medicală


             Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la nivelul Centrului Medical Judeţean al M.A.I. Satu Mare şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, în conformitate cu baremele medicale şi dispoziţiile în vigoare.

Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale-tip.

Fişa medicală se eliberează personal candidaţilor, în baza adresei structurii de resurse umane a inspectoratului.

După examinarea generală și măsurarea indicilor antropometrici, în situația observării directe a existenței la candidați a diverselor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, ori în situația în care înălțimea nu corespunde criteriului minim de 1,65 metri pentru femei, 1,70 metri pentru bărbaţi, fișa medicală se transmite, cu adresă unității de recrutare, care face mențiunea „nepromovat” pe aceasta și o clasează la secretariatul unității.

Candidatului nu i se întocmește dosar de recrutare și este informat cu privire al acest aspect.

Fişa medicală se încheie pentru candidatul care îndeplinește cumulativ toate criteriile medicale, prin acordarea avizului „Apt” pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I.”

 

 1. Evaluarea psihologică

 

Evaluarea psihologică a tuturor candidaţilor, indiferent de unitatea de învăţământ pentru care au fost recrutaţi, se efectuează la nivelul I.P.J. Satu Mare, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit unei planificări, care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor în timp util.

Organizarea, desfășurarea și finalizarea activităților de evaluare psihologică a candidaților, se realizează în conformitate cu dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, comunicată DGMRU și unităților interesate.

 1. Opţiuni multiple

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituții de învățământ universitar sau școli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte corespondente numărului de opțiuni.

Candidaţii care formulează mai multe opţiuni îşi vor constitui dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care optează şi vor relua procedurile stabilite pentru selecţie, respectiv probele de evaluare a cunoştinţelor.

În cazul acestora, pe lângă toate documentele prevăzute pentru dosarul de recrutare, se depun, în dosarele de recrutare suplimentare, fişa medicală şi rezultatul evaluării psihologice în copii certificate pentru conformitate cu originalele.

 1.  Încetarea activităţii de recrutare, selecţie şi de susţinere a probei de verificare a cunoştinţelor

          Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

          Activitățile de recrutare și selecţie încetează pentru candidații aflați în următoarele situații:

 1.   Nu depun în termenul limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
 2. Încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție;
 3.   Nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de admitere.

În cazul în care identificarea situaţiilor menționate de mai sus se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs, indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

 

ÎNSCRIEREA ŞI SUSŢINEREA CONCURSULUI DE ADMITERE

DE CĂTRE CANDIDAŢI

 

Candidaţii M.A.I. care au dosarele de recrutare corect și complet întocmite (inclusiv declarați „apt” psihologic și medical în urma evaluării/examinărilor efectuate la unitățile de recrutare) se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ superior/unităţilor de învăţământ postliceal pentru care au optat, potrivit calendarului/graficului de admitere stabilit de către fiecare dintre acestea, prezentând documentele solicitate de organizatori şi participând la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii de învăţământ superior/unităţi de învăţământ postliceal.

Înscrierea candidaţilor M.A.I. care îndeplinesc condițiile mai sus menționate la sediul instituției de învățământ pentru care au optat este condiționată de prezentarea următoarelor documente:

 1. Cartea de identitare sau pașaportul, în original;
 2. Diploma de bacalaureat sau adeverință eliberată de liceu în care se menționează notele obținute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma, precum și foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate (numai pentru absolvenții promoției anului în curs);
 3. Alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere (ex. acte de studii în original, dovada achitării contravalorii taxei de înscriere la concurs pentru candidații la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și la alte instituții de învățământ la care M.A.I. are locuri aprobate, avize pentru dovedirea unor aptitudini, etc.)

Copiile documentelor prevăzute mai sus se certifică pentru conformitate și se semnează pe persoana desemnată și candidat. Documentele pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care certificarea pentru conformitate nu se mai realizează.

 1. Înscrierea și susținerea probelor eliminatorii de către candidații la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și unitățile de învățământ postliceal ale I.G.P.R.
 • Etapele de desfășurare a probelor eliminatorii se vor consulta pe site-ul oficial al fiecărei

unități organizatoare a concursului de admitere.

 • Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” organizează și desfășoară concursul de admitere în perioada 24 iulie – 11 august 2017, activitățile specifice înscrierii, desfășurării probelor eliminatorii și a probei de verificare a cunoștințelor fiind stabilite și planificate prin regulamentul concursului de admitere, disponibil pe pagina oficială a instituției de învățământ.
 • Candidații de la învățământul cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă, recrutați de unitățile teritoriale pentru Facultatea de Științe Juridice și Administrative – specializarea „Drept”, Facultatea de Poliție, Facultatea de Poliție de Frontieră se prezintă pentru înscriere la sediul Academiei de Poliție, în zilele de 24 și 25 iulie, între orele 08:00 – 16:00 după cum urmează:
  • Candidații la Facultatea de Poliție, în ziua de 24.07.2017;
  • Candidații la Facultatea de Științe Juridice și Administrative – specializarea „Drept”, în ziua de 25.07.2017.
 • Unitățile de învățământ postliceal ale I.G.P.R. vor organiza și desfășura activități în vederea înscrierii, respectiv eliberării legitimației de concurs în perioada 02 – 03 septembrie 2017.
 • Unitățile de învățământ postliceal ale I.G.P.R. organizează și desfășoară probele eliminatorii, la sediul fiecărei instituții, în perioada 04 – 08 septembrie 2017, conform graficelor stabilite de către fiecare unitate de învățământ postliceal.
 1. Înscrierea și susținerea probelor eliminatorii de către candidații pentru instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N.
 • Candidații selecționați de MAI pentru instituțiile de învățământ ale MApN care au promovat probele eliminatorii se înscriu la sediul instituțiilor pentru care au optat și au întocmit dosar de recrutare și participă la probele de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite de acestea prin metodologii proprii.
 • Candidații M.A.I. la instituțiile de învățământ ale M.Ap.N susțin probele eliminatorii (contravizita medicală și verificarea aptitudinilor fizice) în mod centralizat, la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 06 – 07 iulie 2017, ora 07:30, potrivit planificării D.G.M.R.U. care va fi adusă la cunoștință candidaților în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul M.A.I. la secțiunea carieră/instituții de învățământ.
 • Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul și echipamentul sportiv necesar desfășurării probelor de verificare a aptitudinilor fizice, potrivit baremelor și criteriilor prevăzute pentru candidații la instituțiile de învățământ ale M.A.I..
 • Candidații selecționați de M.A.I. pentru instituțiile de învățământ ale M.Ap.N. care au promovat probele eliminatorii se înscriu la sediul instituțiilor pentru care au optat și au întocmit dosare de recrutare și participă la probele de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite de acestea prin metodologii proprii.
 1. Înscrierea susținerea probelor eliminatorii de către candidații pentru  instituţia de învăţământ superior a S.R.I
 • Candidații M.A.I. la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” se înscriu la sediul acesteia, prezentând documentele solicitate de organizatori și participă la probele eliminatorii – contravizita medicală, probele de aptitudini fizice, stabilirea nivelului de cunoaștere a unei limbi străine, proba de creativitate, precum și la probele scrise, potrivit graficului/calendarului admiterii și prevederilor cuprinse în oferta publică de școlarizare a acestei instituții, în perioada 17 - 21 iulie 2017.
 • Înscrierea propriu-zisă a candidaților la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

va presupune depunerea dosarelor de concurs și a taxei de înscriere pentru fiecare candidat, de către delegatul I.G.P.R., la sediul instituției de învățământ superior, potrivit ofertei publice de școlarizare a S.R.I.

 

CONŢINUTUL ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Concursul de admitere cuprinde:

 1. PROBE ELIMINATORII (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice)

Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de către o subcomisie medicală legal constituită din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală a M.A.I, care examinează candidații, verifică înscrisurile fişei medicale tip MAI şi finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz medical cu mențiunea  „apt” sau „inapt”, după caz. Rezultatul verificării îndeplinirii criteriilor privind înălțimea minimă și existența semnelor particulare evidente sau a tatuajelor neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, se comunică comisiei de concurs în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit competențelor.

Verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor la instituțiile de învățământ ale M.A.I. (cu excepţia candidaților la  Academia Naţională de Informaţii ”Mihai Viteazul”) și pentru locurile MA.I. la instituțiile de învățământ ale MApN se realizează conform probelor şi baremelor prevăzute în Anexa nr. 8, numai pentru candidaţii care au promovat examenul medical.

Pentru participarea la probele de verificare a aptitudinilor fizice, candidații se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.

La probele eliminatorii de concurs – contravizita medicală și verificarea aptitudinilor fizice -  nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

 1. PROBE DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR (test grilă/proba de cunoştinţe la disciplinele de concurs) desfăşurate la sediile instituţiilor de învăţământ.

Probele de verificare a cunoștințelor sunt cele stabilite, după caz, în regulamentele/metodologiile de admitere sau de către comisiile de admitere ale inspectoratelor generale.

 • Unitățile de învățământ postliceal ale I.G.P.R., vor organiza și desfășura proba de verificare a cunoștințelor în data de 09 septembrie 2017.
 • La unităţile de învăţământ postliceal aflate în subordinea I.G.P.R, proba de verificare a cunoştinţelor va consta într-un test – grilă la disciplinele limba română şi limba străină (limba engleză sau limba franceză, potrivit opţiunii la înscriere). Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor se vor formula din conţinutul tematicii de concurs stabilită la nivelul Comisiei de admitere a I.G.P.R – sesiunea 2017. Tematica și bibliografia recomandată pentru concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal aflate în subordinea I.G.P.R- sesiunea 2017 se regăsesc în Anexa nr. 9 a prezentului anunț, precum și pe site-ul oficial al unităților de învățământ postliceal.
 • Detaliile privind conţinutul probelor de verificare a cunoştinţelor şi calendarul desfăşurării acestora la instituţiile de învăţământ superior/unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I, M.Ap.N şi S.R.I se vor consulta pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ.

Recrutarea şi selecţia copiilor aflaţi în întreţinerea poliţiştilor

răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă şi a

copiilor personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu

 

 • Persoanele îndreptățite să beneficieze de prevederile Ordinului nr. 35/2014 și Ordinului M.A.I nr. 108/2014 solicită, în scris, ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituțiile de învățământ ale M.A.I., în anul I de studii, fără susținerea probei de verificare a cunoștințelor.
 • Persoanelor îndreptățite să beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 le sunt aplicabile prevederile art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, referitoare la sintagma „copil devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani” – sens în care depune la unitatea de recrutare o adeverință care să ateste faptul că este în continuarea studiilor.
 • În situația în care solicitarea a fost aprobată până la data susținerii probelor eliminatorii, constituirea dosarului de recrutare, examinarea medicală și evaluarea psihologică a candidatului se realizează potrivit procedurilor de recrutare și selecție, similar celorlalți candidați.
 • Dosarul de recrutare pentru candidatul care a fost declarat apt din punct de vedere medical și psihologic este transmis de unitatea de recrutare instituției de învățământ pentru care optează.
 • În situația în care cererea a fost aprobată de ministrul afacerilor interne după perioada planificată pentru susținerea probelor de selecție, potrivit graficului/calendarului de admitere al instituției de învățământ pentru care a optat, respectiv contravizita medicală și verificarea aptitudinilor fizice, DGMRU informează solicitantul și unitatea de recrutare cu privire la rezervarea locului pentru sesiunea următoare de admitere, în situația îndeplinirii, în continuare, a condițiilor și criteriilor de recrutare.
 • În funcție de cererile de înmatriculare aprobate, pot surveni modificări ale locurilor scoase la concursul de admitere.
 • Urmare a primirii directe a cererii de înmatriculare aprobată, unitățile de recrutare vor constitui dosarul de recrutare, care va fi transmis ulterior instituției de învățământ pentru care optează și conține:
  • Documentele prevăzute de actele normative în vigoare pentru selecția și admiterea în instituțiile de învățământ în cadrul M.A.I.;
  • Adeverință care să ateste faptul că este în continuarea studiilor pentru copilul major aflat în întreținerea polițistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă;
  • Formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului, în fotocopie;
  • Decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele polițistului rănit sau al polițistului decedat, în fotocopie;
  • Certificat de deces al polițistului decedat, dacă este cazul, în fotocopie.
 • Pentru alte detalii, cei în cauză se vor adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul I.P.J. Satu Mare.

ALTE PRECIZĂRI

Candidaţii declaraţi ”ADMIS” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi „ADMIS”. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.

Candidații care își retrag documentele din dosarul de recrutare înainte de afișarea rezultatului final sunt retrași din concurs.

Contestațiile la proba de verificare a cunoștințelor se depun în nume personal, candidații putând contesta numai rezultatul obținut la propria lucrare sau locul ocupat pe lista celor declarați neadmis, contrar rezultatelor obținute în urma susținerii probelor de concurs.

Rezultatele contestațiilor sunt definitive.

Situația candidaților declarați inițial admis nu se modifică, indiferent de rezultatul contestațiilor.

Pentru a fi declarați admis la unitățile de învățământ, candidații trebuie să obțină numărul minim de puncte stabilit pentru a promova testul de verificare a cunoștințelor (echivalent al notei 5) și să se clasifice, în ordinea strict descrescătoare a punctajelor/mediilor obținute, în limita numărului de locuri scoase la concurs.

În urma clasării mai multor candidați pe ultimul loc în lista celor declarați admis, cu aceleași punctaje/medii, sunt aplicate criteriile de departajare.

În situația menținerii egalității candidaților după aplicarea criteriilor de departajare sau în aceea în care, urmare soluționării contestației, se constată clasificarea greșită a unui candidat, cei vizați sunt declarați admis.

Locurile rămase neocupate în urma desfășurării concursului de admitere sunt completate, în ordinea strict descrescătoare a punctajelor/mediilor obținute/criteriilor de departajare și pe baza opțiunilor personale, prin redistribuirea de către comisia centrală de admitere de la celelalte instituții de învățământ a candidaților declarați neadmis care au susținut concursul la aceleași discipline și pentru aceeași categorie de locuri alocate.

Locurile alocate minorității rome/alte minorități, rămase neocupate după aplicarea criteriilor de mai sus, sunt ocupate de următorii candidați la concursul de admitere clasați în ordinea strict descrescătoare a punctajelor/mediilor obținute/criteriilor de departajare și pe baza opțiunilor personale.

Tematica și bibliografia de concurs, etapele de înscriere a candidaților și planificarea probelor de concurs se afișează pe site-ul oficial al fiecărei instituții de învățământ.

Pe perioada desfășurării probelor din cadrul concursului de admitere, candidaților li se asigura, gratuit, asistența medicală.

IMPORTANT

 

            Pentru informare şi înscriere, persoanele interesate se vor prezenta la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare, cu sediul în municipiul  Satu Mare, Str. Mhai Viteazul,  nr. 11, începând cu data de 21.04.2016, în zilele de luni până vineri, în intervalul orar 09,00-14,00.

           Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic,  la telefon 0261/807777, interior 20667 și pe adresa de internet http:www.sm.politiaromana.ro.

[1] Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea - locurile Poliţiei de Frontieră, se realizează potrivit reglementărilor în vigoare, în raport de domiciliul/reşedinţa candidatului înscris/ă în cartea de identitate, în situaţia în care candidaţii nu locuiesc într-un judeţ de frontieră.

2Inclusiv personalul din Serviciul de Psihosociologie, Compartimentul Protecția Datelor cu Caracter Personal, Serviciul Administrativ, Biroul Pază Instituțională și Control Acces