A N U N Ţ

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Mihai Viteazul, nr. 11, județul Satu Mare,  prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară, în perioada următoare, activităţi specifice de recrutare a candidaţilor pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea ianuarie 2018, astfel:

 

      1. Școala de Agenți de Poliție,,Vasile Lascăr’’- Câmpina;

      2. Școala de Agenți de Poliție,,Septimiu Mureșan’’- Cluj-Napoca.

 

NUMĂR DE LOCURI

 

Locurile aprobate pentru sesiunea de admitere - ianuarie 2018, la instituţiile de învăţământ postliceal care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sunt următoarele:

 

Şcoli postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne - învăţământ cu frecvenţă

Durata studiilor: 1 an

 

Calificarea/ specialitatea

Unitatea de învățământ

Nr. locuri/ beneficiar

Romi

Alte min.

Agent de poliţie

ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE

„VASILE LASCĂR” CÂMPINA

1300 IGPR

 

16

 

10

ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE

„SEPTIMIU MUREŞAN” CLUJ-NAPOCA 

300 IGPR

6

3

 

Locurile scoase la concursurile de admitere la instituțiile de învățământ care formează personal pentru M.A.I. sunt comune pentru femei și bărbați.

 

Activitățile privind procedura de admitere sunt structurate în trei etape, după cum urmează:

ETAPA 1 de selecție – se realizează la unitățile care au recrutat candidații și, presupune organizarea și desfășurarea examinării medicale și a evaluării psihologice;

ETAPA a II-a de selecție – eliminatorie, se realizează la instituțiile de învățământ și, presupune organizarea și desfășurarea contravizitei medicale și verificarea aptitudinilor fizice;

ETAPA A III-a de selecție – presupune organizarea și desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor.

 

DEPUNEREA CANDIDATURII

 

Recrutarea candidaților pentru admiterea la unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I. se realizează potrivit reglementărilor în vigoare, în raport de domiciliul/reședința candidatului înscris/ă în cartea de identitate, potrivit organizării administrativ - teritoriale şi specialităţii/ calificării pentru care optează fiecare candidat, conform ofertei educaționale.

Având în vedere cele de mai sus, se vor adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare candidaţii care au domiciliul/reședința în judeţul Satu Mare.

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

 

Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere în unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I se vor primi începând cu data de 23.10.2017 şi până la data de 05.12.2017).

 

Data limită, până la care candidaţii vor depune la dosarul de recrutare documentele necesare pentru finalizarea acestuia, este 22.12.2017.

 

 

CONDIŢII ŞI CRITERII SPECIFICE PRIVIND RECRUTAREA CANDIDAŢILOR

 

 

Pentru a participa la concursul de admitere în unităţi de învăţământ postliceal ale M.A.I forma de învăţământ cu frecvenţă, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

 

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m;
 13. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 14. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

 

 

 

CONDIȚII SUPLIMENTARE

 

 

Candidații etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun o adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

Opţiunea candidatului, consemnată în cererea de participare la concurs şi transmisă instituţiei de învăţământ de către I.P.J. Satu Mare, în tabelul nominal cu datele candidaţilor recrutaţi, nu poate fi schimbată.

 

 

Dosarul de recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere în unităţi de învăţământ postliceal ale M.A.I, curs cu frecvenţă, se constituie din următoarele acte şi documente:

 

 

 

 1. cererea de înscriere (se va completa conform modelului primit de la structura de resurse umane – Anexa nr. 1);
 2. curriculum vitae – Europass (CV) – Anexa nr. 2;
 3. copii ale următoarelor documente:
 • diploma de bacalaureat și foaia matricolă aferentă;
 • act de identitate şi certificat de naştere pentru candidat;

                    şi, dacă este cazul,

 • carnet de muncă/certificat stagiu de cotizare şi/sau alte acte doveditoare care să ateste vechimea în muncă;
 • livret militar;
 • certificat de căsătorie;
 • certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil;
 • hotărâri judecătoreşti privind starea civilă;

 

 

 

 

 

Copiile documentelor prevăzute mai sus se certifică pentru conformitate și se semnează pe persoana desemnată și candidat. Documentele pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care certificarea pentru conformitate nu se mai realizează.

 

 

 

 1. autobiografia (se va scrie de mână, personal de către candidat, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări, conform modelului din Anexa nr. 3);
 2. tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (conform modelului din Anexa nr. 4);
 3. un plic cu o fotografie color mărimea 9x12 și o fotografie color tip buletin de identitate (mărimea 3/4);
 4. fişa medicală - tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne - concluzionată de medicul-şef al Centrului Medical Judeţean Satu Mare al M.A.I., exemplar original;
 5. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexele nr. 5A sau 5B );
 6. avizul psihologic (se introduce în dosar de către poliţistul recrutor, după efectuarea evaluării şi comunicarea rezultatelor de către structurile abilitate, numai pentru candidaţii declaraţi "admis");
 7. acordul candidatului privind utilizarea de către Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a datelor furnizate de candidat cu ocazia înscrierii la concursul de admitere, în vederea obținerii extrasului de pe cazierul judiciar (Anexa nr. 6);
 8. un dosar plic.

 

Beneficiarii măsurilor prevăzute de Ordinul M.A.I nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi şi de Ordinul M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin

acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, suplimentar depun la dosarul de recrutare şi documentele solicitate de actele normative menţionate, în fotocopie (vezi secțiunea „Recrutarea şi selecţia copiilor aflaţi în întreţinerea poliţiştilor răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă şi a copiilor personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu” din prezentul anunț).

 

INFORMAȚII DE INTERES PENTRU TOȚI CANDIDAȚII

 

 1. Examinarea medicală


             Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la nivelul Centrului Medical Judeţean al M.A.I. Satu Mare şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, în conformitate cu baremele medicale şi dispoziţiile în vigoare.

Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale-tip.

Fişa medicală se eliberează personal candidaţilor, în baza adresei structurii de resurse umane a inspectoratului.

După examinarea generală și măsurarea indicilor antropometrici, în situația observării directe a existenței la candidați a diverselor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, ori în situația în care înălțimea nu corespunde criteriului minim de 1,65 metri pentru femei, 1,70 metri pentru bărbaţi, fișa medicală se transmite, cu adresă unității de recrutare, care face mențiunea „nepromovat” pe aceasta și o clasează la secretariatul unității.

Candidatului nu i se întocmește dosar de recrutare și este informat cu privire al acest aspect.

Fişa medicală se încheie pentru candidatul care îndeplinește cumulativ toate criteriile medicale, prin acordarea avizului „Apt” pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I.”

 

 1. Evaluarea psihologică

 

Evaluarea psihologică a tuturor candidaţilor, indiferent de unitatea de învăţământ pentru care au fost recrutaţi, se efectuează la nivelul I.P.J. Satu Mare, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit unei planificări, care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor în timp util.

Organizarea, desfășurarea și finalizarea activităților de evaluare psihologică a candidaților, se realizează în conformitate cu dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al M.A.I., comunicată D.G.M.R.U. și unităților interesate.

 

 1.  Încetarea activităţii de recrutare, selecţie şi de susţinere a probei de verificare a cunoştinţelor

 

          Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

 

          Activitățile de recrutare și selecţie încetează pentru candidații aflați în următoarele situații:

 1.   Nu depun în termenul limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
 2. Încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție;
 3.   Nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de admitere.

 

În cazul în care identificarea situaţiilor menționate de mai sus se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs, indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

 

 

ÎNSCRIEREA ŞI SUSŢINEREA CONCURSULUI DE ADMITERE

DE CĂTRE CANDIDAŢI

 

Candidaţii M.A.I. care au dosarele de recrutare corect și complet întocmite (inclusiv declarați „apt” psihologic și medical în urma evaluării/examinărilor efectuate la unitățile de recrutare) se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ superior/unităţilor de învăţământ postliceal pentru care au optat, potrivit calendarului/graficului de admitere stabilit de către fiecare dintre acestea, prezentând documentele solicitate de organizatori şi participând la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei unităţi de învăţământ postliceal.

Înscrierea candidaţilor M.A.I. care îndeplinesc condițiile mai sus menționate la sediul instituției de învățământ pentru care au optat este condiționată de prezentarea următoarelor documente:

 1. Cartea de identitate sau pașaportul, în original;
 2. Diploma de bacalaureat, precum și foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate;
 3. Alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere .

 

Copiile documentelor prevăzute mai sus se certifică pentru conformitate și se semnează pe persoana desemnată și candidat. Documentele pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care certificarea pentru conformitate nu se mai realizează.

 

Unitățile de învățământ ale I.G.P.R. vor desfășura activități în vederea înscrierii, respectiv eliberării legitimației de concurs în perioada 13 - 14 ianuarie 2018.

 

Etapele de desfășurare a probelor eliminatorii se vor consulta pe site-ul oficial al fiecărei

unități organizatoare a concursului de admitere.

 

 

CONŢINUTUL ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

 

 

Concursul de admitere cuprinde:

 

 1. PROBE ELIMINATORII (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice)

 

 

Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de specialişti desemnaţi din Direcţia Medicală a M.A.I, care examinează candidații şi finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz medical cu mențiunea  „apt” sau „inapt”, după caz. Rezultatul verificării îndeplinirii criteriilor privind înălțimea minimă și existența semnelor particulare evidente sau a tatuajelor neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, se comunică comisiei de concurs în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit competențelor.

Verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor se realizează conform probelor şi baremelor stabilite la nivel central, numai pentru candidaţii care au promovat examenul medical.

Pentru participarea la probele de verificare a aptitudinilor fizice, candidații se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.

La probele eliminatorii de concurs – contravizita medicală și verificarea aptitudinilor fizice -  nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Unitățile de învățământ ale I.G.P.R. organizează și desfășoară probele eliminatorii, la sediul fiecărei instituții, în perioada 15 - 19 ianuarie 2018, conform graficelor stabilite de către fiecare unitate de învățământ postliceal.

 

 

 1. PROBE DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR (test grilă/proba de cunoştinţe la disciplinele de concurs) desfăşurate la sediile instituţiilor de învăţământ.

 

Probele de verificare a cunoștințelor sunt cele stabilite, după caz, în regulamentele/metodologiile de admitere sau de către comisiile de admitere ale inspectoratelor generale.

 • Unitățile de învățământ postliceal ale I.G.P.R., vor organiza și desfășura proba de verificare a cunoștințelor în data de 20 ianuarie 2018.
 • La unităţile de învăţământ postliceal aflate în subordinea I.G.P.R, proba de verificare a cunoştinţelor va consta într-un test – grilă la disciplinele limba română şi limba străină (limba engleză sau limba franceză, potrivit opţiunii la înscriere). Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor se vor formula din conţinutul tematicii de concurs stabilită la nivelul Comisiei de admitere a I.G.P.R – sesiunea ianuarie 2018. Tematica și bibliografia recomandată pentru concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal aflate în subordinea I.G.P.R - sesiunea ianuarie 2018 se regăsesc în Anexa nr. 7 a prezentului anunț, precum și pe site-ul oficial al unităților de învățământ postliceal.
 • Detaliile privind conţinutul probelor de verificare a cunoştinţelor şi calendarul desfăşurării acestora la unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I se vor consulta pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ.

 

 

Recrutarea şi selecţia copiilor aflaţi în întreţinerea poliţiştilor

răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă şi a

copiilor personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu

 

Recrutarea și selecția candidaților beneficiari ai Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate polițiștilor încadrați într-un grad de invaliditate și familiilor acestora, precum și familiilor polițiștilor decedați, respectiv ai Ordinului M.A.I nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar și familiilor acestora, precum și familiilor personalului militar decedat se va realiza în conformitate cu prevederile actelor normative interne privind activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I., precum și a dispozițiilor DGMRU –MAI, în acest sens.

Verificarea îndeplinirii condițiilor generale și a criteriilor specifice de admitere revine Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, care transmite la D.G.M.R.U. – M.A.I. propunerea privind înmatricularea și documentația care fundamentează aceasta, în copie.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, ca urmare a primirii directe a cererii de înmatriculare aprobată, va constitui dosarul de recrutare pentru candidații în cauză. Dosarul de recrutare va fi transmis de către Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare unității de învățământ pentru care optează, și conține:

 • Documentele prevăzute de actele normative în vigoare pentru selecția și admiterea în instituțiile de învățământ în cadrul M.A.I.;
 • Adeverință care să ateste faptul că este în continuarea studiilor pentru copilul major aflat în întreținerea polițistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă;
 • Formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (F.I.A.M.) sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului, în fotocopie;
 • Decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele polițistului rănit sau al polițistului decedat, în fotocopie;
 • Certificat de deces al polițistului decedat, dacă este cazul, în fotocopie.

       Pentru alte detalii, cei în cauză se vor adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul I.P.J. Satu Mare.

            Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare va inventaria informările anterioare transmise de către D.G.M.R.U. – M.A.I. cu privire la rezervarea locurilor din prezenta sesiunea soluționate în sesiunea anterioară și informează candidații.

            Unitățile de învățământ postliceal ale I.G.P.R. vor aduce la cunoștința candidaților, prin afișare, numărul de locuri pentru care se candidează și numărul de locuri „rezervat” pentru beneficiarii Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate polițiștilor încadrați într-un grad de invaliditate și familiilor acestora, precum și familiilor polițiștilor decedați, respectiv ai Ordinului M.A.I nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar și familiilor acestora, precum și familiilor personalului militar decedat.

            Unitățile de recrutare planifică solicitantul pentru examinarea medicală și evaluarea psihologică în mod similar celorlalți candidați dacă s-a inițiat procedura de constituire a dosarului de recrutare până la data de 05 decembrie 2017 și aduce la cunoștința D.G.M.R.U. –M.A.I. rezultatele examinării medicale, evaluării psihologice, ale verificării îndeplinirii criteriului privind înălțimea minimă, precum și existența unor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, ca urmare a observării directe.

 

 

ALTE PRECIZĂRI

 

 

Candidaţii declaraţi ”ADMIS” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi „ADMIS”. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.

Candidații care își retrag documentele din dosarul de recrutare înainte de afișarea rezultatului final sunt retrași din concurs.

Contestațiile la proba de verificare a cunoștințelor se depun în nume personal, candidații putând contesta numai rezultatul obținut la propria lucrare sau locul ocupat pe lista celor declarați neadmis, contrar rezultatelor obținute în urma susținerii probelor de concurs.

Rezultatele contestațiilor sunt definitive.

Situația candidaților declarați inițial admis nu se modifică, indiferent de rezultatul contestațiilor.

Pentru a fi declarați admis la unitățile de învățământ, candidații trebuie să obțină numărul minim de puncte stabilit pentru a promova testul de verificare a cunoștințelor (echivalent al notei 5) și să se clasifice, în ordinea strict descrescătoare a punctajelor/mediilor obținute, în limita numărului de locuri scoase la concurs.

În urma clasării mai multor candidați pe ultimul loc în lista celor declarați admis, cu aceleași punctaje/medii, sunt aplicate criteriile de departajare.

În situația menținerii egalității candidaților după aplicarea criteriilor de departajare sau în aceea în care, urmare soluționării contestației, se constată clasificarea greșită a unui candidat, cei vizați sunt declarați admis.

Locurile rămase neocupate în urma desfășurării concursului de admitere sunt completate, în ordinea strict descrescătoare a punctajelor/mediilor obținute/criteriilor de departajare și pe baza opțiunilor personale, prin redistribuirea de către comisia centrală de admitere de la celelalte instituții de învățământ a candidaților declarați neadmis care au susținut concursul la aceleași discipline și pentru aceeași categorie de locuri alocate.

Locurile alocate minorității rome/alte minorități, rămase neocupate după aplicarea criteriilor de mai sus, sunt ocupate de următorii candidați la concursul de admitere clasați în ordinea strict descrescătoare a punctajelor/mediilor obținute/criteriilor de departajare și pe baza opțiunilor personale.

Tematica și bibliografia de concurs, etapele de înscriere a candidaților și planificarea probelor de concurs se afișează pe site-ul oficial al fiecărei instituții de învățământ.

Pe perioada desfășurării probelor din cadrul concursului de admitere, candidaților li se asigura, gratuit, asistența medicală de urgență.

 

IMPORTANT

 

            Pentru informare şi înscriere, persoanele interesate se vor prezenta la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Județean Satu Mare, cu sediul în municipiul  Satu Mare, Str. Mhai Viteazul,  nr. 11, începând cu data de 23.10.2017, în zilele de luni până vineri, în intervalul orar 09,00-14,00.

           Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic, la telefon 0261/807777, interior 20667 și pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare www.sm.politiaromana.ro.

 

 

 

ŞEFUL SERVICIULUI RESURSE UMANE

Comisar şef de poliţie,

VESCAN CAMELIA